Obchodní podmínky pro provozování tělovýchovných a sportovních služeb

Obchodní podmínky společnosti Strange Training s.r.o. se sídlem Žerůtky 72, Žerůtky 671 51, IČO: 08268509 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112813 pro provozování tělovýchovných a sportovních služeb na adrese provozovny Řeznická 2, Brno 602 00.  

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností společnosti Strange Training s.r.o. a návštěvníkem. Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného nebo služby, které Strange Training s.r.o, nabízí. 

Nákupem jakéhokoliv vstupu (individuální i skupinový trénink, fyzioterapie i výživové poradenství) návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či měl možnost seznámit se s všeobecnými podmínkami a provozním řádem. A potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena.  

1.Úvodní ustanovení 

1. 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Strange Training s.r.o. (dále jen „Společnost”) a fyzickou osobou využívající služeb Společnosti. 

1.2. Službami poskytovanými se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity, poskytování relaxačních zařízení a dále poskytování nejrůznějších dalších placených služeb, jako jsou například zajištění osobního trenéra, masérské revitalizační kosmetické služby, apod. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení Společnosti.  

1.3. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb Společnosti.  

2. Služby 

2.1. Skupinové a individuální tréninky – rozumí se trénink pod vedením trenéra Strange Training v délce trvání 45 – 75 min. Délka závisí na rozhodnutí trenéra.  

2.1.1. Rezervace služby probíhá dvěma způsoby:  

a) přes rezervační systém na webových stránkách Strange Training s.r.o., kdy je platba hrazena z předem nabitých kreditů v rezervačním systému. 1 kreditem se vždy rozumí 1 koruna česká. Cena za službu je vždy zveřejněna v rezervačním systému.  

b) individuálně na telefonním čísle +420 774 715 035. Platba za službu je hrazena v hotovosti v místě a v čase poskytnutí služby.  

2.1.2. Storno služby je možné provést dvěma způsoby:  

a) odhlášením lekce přes rezervační systém na webových stránkách Strange Training s.r.o. V případě storna lekce 12 hodin před začátkem tréninku je kredit vrácen v plné výši na uživatelský účet návštěvníka. V případě storna lekce méně jak 12 hodin před počátkem lekce či při nedostavení se na lekci, kredit propadá a není možné žádat o jeho vrácení.  

b) pokud lekce nebyla rezervována přes rezervační formulář, ale individuálně se zaměstnancem Strange Training s.r.o. či na telefonním čísle +420 774 715 035, odhlášení lekce bude provedeno formou SMS či telefonického hovoru na telefonním čísle +420 774 715 035. Pokud k odhlášení lekce dojde méně jak 12 hodin před počátkem lekce, bude návštěvníkovi při další návštěvě účtován tento pozdě zrušený trénink v plné výši.  

2.2. Vstupní diagnostika – rozumí se individuální fyzioterapeutická diagnostika s fyzioterapeutem Strange Training s.r.o. Délka služby je cca 1,5 hodiny.  

2.2.1. Objednat se návštěvník může na telefonním čísle +420 774 321 515.  

2.2.2. Platba za službu probíhá na místě provozovny v čase poskytnutí služby. Cena za službu je zveřejněn na webových stránkách www.strangetraining.cz 

2.2.3. Storno rezervace je možné provést na telefonním čísle +420 774 321 515 nejméně 24 hodin před začátkem diagnostiky. V případě, že storno bude provedeno méně jak 24 hodin či nebude provedeno vůbec a návštěvník se na lekci nedostaví, při příští návštěvě bude návštěvníkovi účtován poplatek v plné výši služby za nečerpanou službu dle ceníku. 

2.3. Fyzioterapie – rozumí se fyzioterapeutická služba v délce jedné hodiny s fyzioterapeutem Strange Training s.r.o. Délka služby je cca 1 hodina. Pro výkon fyzioterapeutické lekce je vždy povinnost absolvovat vstupní diagnostiku (viz čl. 2.2.). Pokud návštěvník neabsolvoval vstupní diagnostiku s pracovníkem Strange Training, může mu být odmítnuta služba fyzioterapie.  

2.3.1. Rezervace služby probíhá dvěma způsoby:  

a) přes rezervační systém na webových stránkách Strange Training s.r.o., kdy je platba hrazena z předem nabitých kreditů v rezervačním systému. 1 kreditem se vždy rozumí 1 koruna česká. Cena za službu je vždy zveřejněna v rezervačním systému.  

b) individuálně na telefonním čísle +420 774 321 515. Platba za službu je hrazena v hotovosti v místě a v čase poskytnutí služby.  

2.1.2. Storno služby je možné provést dvěma způsoby:  

a) odhlášením lekce přes rezervační systém na webových stránkách Strange Training s.r.o. V případě storna lekce 24 hodin před začátkem tréninku je kredit vrácen v plné výši na uživatelský účet návštěvníka. V případě storna lekce méně jak 24 hodin před počátkem lekce či při nedostavení se na lekci, kredit propadá a není možné žádat o jeho vrácení.  

b) pokud lekce nebyla rezervována přes rezervační formulář, ale individuálně se zaměstnancem Strange Training s.r.o. či na telefonním čísle +420 774 321 515, odhlášení lekce bude provedeno formou SMS či telefonického hovoru na telefonním čísle +420 774 321 515. Pokud k odhlášení lekce dojde méně jak 24 hodin před počátkem lekce, bude návštěvníkovi při další návštěvě účtován tento pozdě zrušený trénink v plné výši.  

2.4. Výživové poradenství – konzultace výživového poradenství je poskytována v několika délkách:  

a) jednorázová konzultace  

b) měsíční spolupráce  

c) tříměsíční Coaching group 

2.4.1. Rezervace služby je možná přes rezervační formulář na webových stránkách Strange Training. Po vyplnění formuláře bude zákazník kontaktován ze strany pracovníka Strange Training buďto telefonicky nebo e-mailem, který zákazník vyplnil ve formuláři, aby se domluvili na čase konzultace.  

2.4.2. Platba za službu je možná v hotovosti na místě provozovny a v čas konzultace či na fakturu.  

2.4.3. Storno služby je možné provést na telefonním čísle +420 774 715 035. V případě, že služba bude odhlášena méně jak 24 hodin před počátkem domluvené služby či návštěvník na domluvené výživové poradenství nedorazí, bude mu při další návštěvě účtován poplatek v plné výši domluvené a nečerpané služby.  

3. Rezervační systém 

Registrací v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu provozovatele Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. 

3.1. Na základě registrace v rezervačním systému dostupného z webových stránek Strange Training s.r.o. je návštěvníkovi vytvořen jeho uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může návštěvník provádět rezervace jednotlivých služeb (Individuální a skupinové tréninky a fyzioterapie). 

 
3.2. Při registraci do rezervačního systému je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  

 
3. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Strange Training s.r.o. je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

 
3.4. Strange Training s.r.o. není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

 
3.5. Strange Training s.r.o. může zrušit či pozastavit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo v případě, kdy kupující vyžaduje známky chování v rozporu s platnými zákony České Republiky nebo dobrými mravy. 

 
3.6. Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Objednávání a nákup kreditů 

Nákup kreditu on-line je možný na internetových stránkách www.strangetraining.cz kdykoliv po přihlášení se do uživatelského účtu (viz článek 3.1.). Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky.  

3.1. Užívání kreditu 

  • Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby. 
  • Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít.  
  • Minimální výše objednaného kreditu je 500 Kč 
  • Doba platnosti kreditu je 6 měsíců od nabití. Po uplynutí doby platnosti kreditu kredit propadá.  
  • Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího. 
  • Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu. 
  • Zůstatek kreditu na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost. 

4. Ochrana osobních údajů 

4.1. K ochraně osobních údajů Kupujícího jsou použity podmínky pro ochranu osobních údajů uložené na webu Strange Training s.r.o, 

5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

5.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
 
5.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo jiné zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 
6.2.. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
 
6..3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 
6.4.. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Řeznická 2, Brno 60200, adresa elektronické pošty info@strangetraining.cz

V Brně dne 18. 4. 2021. 

© 2024 Strange Training s.r.o. | Žerůtky 72, 671 51 | IČO 08268509 | DIČ CZ08268509

Nakódoval Leoš Lang